Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου τοπικών αρχών-δήμων, επαρχιών και περιφερειών, για δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων...