Το νομοσχέδιο εισάγεται προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα

Τροπολογία με την οποία προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος Philos και η δυνατότητα προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών προ της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο αυτό, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη Φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», εισάγεται προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα, 4/9/2023.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται από την λήξη της, και έως την 15η.2.2024, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, καθώς και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο να διασφαλισθεί η υγειονομική ασφάλεια εντός και εκτός των ανωτέρω εγκαταστάσεων/δομών, και να υλοποιηθούν οι απορρέουσες από την εθνική και διεθνή νομοθεσία υποχρεώσεις της χώρας, κατά τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των αιτούντων διεθνή προστασία.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, έως τις 31/03/2024, της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων ΕΠΑΣ στα ΕΠΑΛ

Με έτερη ρύθμιση της τροπολογίας, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), να εγγράφονται στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

Δυνατότητα προσλήψεων στους ΟΤΑ

Τέλος, με το άρθρο 6 της τροπολογίας, προβλέπεται ότι οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναστολής προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες εισήχθησαν με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) θα ισχύουν και κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης αναστολής λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προσλήψεων, αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων υπό αυστηρές προϋποθέσεις με σκοπό την τήρηση της αρχής της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης. Όπως σημειώνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της τροπολογίας η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των ενώσεων και των νομικών προσώπων τους, κατά την περίοδο της αναστολής των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους, λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς πρόκειται για διορισμούς ή και υπηρεσιακές μεταβολές στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών μέχρι την ανάληψη των νέων αρχών, ήτοι την 1η.1.2024

Πρόγραμμα Philos

Η υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις, όπως εξειδικεύονται στα εξής:

α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμός εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας – μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προγραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό και την αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φορείς υγείας και την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

Το έργο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, και έναρξη ισχύος την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων εργασίας ή έργου της δράσης. Η συνολική εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.