σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα γνωρίζουν και ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το επίπεδο των παροχών υγείας που λαμβάνουν

Έλλειψη γνώσης του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, προκύπτει από μελέτη, που παρουσίασαν η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκε η μελέτη, με τίτλο «Δικαιώματα Υγείας στην ΕΕ: Η Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα» για τις ανάγκες του έργου «Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία)» στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD – Building a robust and democratic civic space.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα γνωρίζουν και ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το επίπεδο των παροχών υγείας που λαμβάνουν.

Για την εκπόνηση της μελέτης, αναλύθηκαν νομοθετικά κείμενα, κείμενα πολιτικής και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές και ομοιότητες στην προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Μελετήθηκαν επίσης καλές πρακτικές του συνεργαζόμενου ευρωπαϊκού δικτύου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών «Active Citizenship Network». Τέλος, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε τρεις ομάδες στόχου: άτομα τρίτης ηλικίας, συγγενικά τους πρόσωπα και επαγγελματίες υγείας, με συνολικό δείγμα 228 ατόμων. Η έρευνα εξέτασε τη γνώση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, τα εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων στον τομέα της υγείας, τη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και τα φαινόμενα ρατσισμού, εκμετάλλευσης και self-ageism στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Έλλειψη γνώσης του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων από όλες τις ομάδες στόχου.
  • Τα κύρια εμπόδια στον τομέα της υγείας για την τρίτη ηλικία είναι η μακρά αναμονή και το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Συγγενικά πρόσωπα των ατόμων τρίτης ηλικίας αναλαμβάνουν ως επί το πλείστον τη φροντίδα τους, λόγω του κενού των θεσμών πρόνοιας και της έλλειψης προσωπικού. H φροντίδα από μη καταρτισμένα άτομα, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.
  • Οι φροντιστές υγείας στην Ελλάδα δεν έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ηλικιωμένους.
  • Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση του πλαισίου πρόνοιας για τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του έργου “ΕΕ-Υγεία” είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ΕΕ, ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες υγείας, μέσω της παροχής πληροφοριών ως προς την πρόσβαση και τη χρήση τους, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Στόχο αποτελεί παράλληλα η ευαισθητοποίηση των ΟΚοιΠ, συγγενών και φοιτητών επαγγελμάτων υγείας, ιδίως σε θέματα ισότιμης μεταχείρισης.

Το έργο Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και εταίρο το Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ και συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

Τέλος στην ανακοίνωση σημειώνεται πως, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.